ਮਸ਼ੀਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ - ਮਸ਼ੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ