ਆਰਕੇਡ ਫਾਈਟ ਗੇਮ ਫੈਕਟਰੀ - ਚੀਨ ਆਰਕੇਡ ਫਾਈਟ ਗੇਮ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਸਪਲਾਇਰ